FK ČESKÝ LEV TĚCHLOVICE

II. třída okresního přeboru

Acko jm.jpg
aaaa.jpeg
garda.jpg

Stanovy FK Český lev Těchlovice, z.s.
 
 
 
čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku
1)     Spolek s názvem  FK Český lev Těchlovice, z.s.  (dále jen „spolek“) je  samosprávný a dobrovolný
        svazek osob, které sdružuje zájem převážně o sportovní a fotbalovou činnost, dále pak o organizační,          
        osvětovou a hospodářskou činnost. 

2)      Sídlem spolku je obec  Těchlovice č.p. 184 , PSČ: 405 02, Děčín 2. IČ: 46717595

3)      Spolek může působit na celém území České republiky. 

4)      FK Český lev Těchlovice, z.s.  je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako
         takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Je organizačně i jinak nezávislý na   
         orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a iniciativách, spolupracuje
         však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů. 

5)      Oficiálními symboly  spolku jsou, logo klubu (hlava lva) a barvy klubu, které jsou  žlutá a modrá.
 
čl. II
Poslání a cíle
 
1)      Spolek se hlásí k tradicím tělovýchovy, sportu a kopané v obci Těchlovice.
2)      Základním posláním je:
           a)     vytváření podmínek pro organizování své sportovní činnosti v rámci samostatného fotbalového    
                   oddílu,    
           b)     v rámci činnosti fotbalového klubu vytvářet podmínky pro plnění svého cíle, tzn. účast
                   v mistrovských soutěžích kopané oddílových družstev, organizovaných FAČR a k tomu vyvíjet            
                   vlastní hospodářskou činnost.
           c)     vést své členy a ostatní účastníky k dodržování základních etických, estetických a mravních    
                   pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a sportu vůbec.
           d)    hájit zájmy fotbalového klubu navenek a spolupracovat s orgány obce a ostatními spolky a    
                   organizacemi.
           e)     dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, apod. v obci,   
                   zejména formou pořádání veřejně prospěšných akcí, osvětovou a jinou činností. 
                   

3)      Shora definované cíle činnosti spolek dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a
         těmito stanovami 
         

4)      Spolek může  výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost
         spočívající v  podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
          
  
čl. III
Společné zásady členství
 
1)      Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která   souhlasí  s posláním a cíli spolku, a která má řádně uhrazen členský příspěvek.
 
2)      Členství ve spolku vzniká na základě projevu vůle člena směřujícího ke vzniku členství ve spolku.
 
3)       člen má právo:
           a)     účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů,
           b)     účastnit se schůze Valné hromady,
           c)     volit orgány spolku od 18-ti let věku,
           d)     být volen do orgánů spolku od 18-ti let věku,
           e)     předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku,
           f)     podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku,
 
4)       člen má povinnost:
           a)     respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
           b)     respektovat a dodržovat tyto stanovy, jiná pravidla, pokyny a obyčeje spolku,
           c)     řádně vykonávat funkce v orgánech spolku a podílet se na plnění cílů spolku,
           d)     chovat se k ostatním členům spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem, 
                   s úctou a jako rovný k rovnému, bez ohledu na rozdíly věku, pohlaví, vzdělání atd.,
           e)     hradit členské příspěvky v termínu a ve výši schválené výkonným výborem, příp. i jiné poplatky,
                   které souvisí s jeho členstvím nebo činností ve spolku,
 
5)       členství ve spolku zaniká:
           a)     doručením písemného oznámení člena o ukončení členství ve spolku výkonnému výboru,
           b)     vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů
                   spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů spolku, nebo jiných členských povinností,
           c)     nezaplacením členských příspěvků po dobu delší než jeden rok,
           d)     úmrtím člena,
           e)     zánikem spolku,
 
6)      Zánik členství vyloučením:
         O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení  se  v      
         písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů
         nebo na jeho elektronickou adresu, kterou spolku poskytl.
 
Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné hromadě.
 
Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena, buď potvrdí  nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení, zruší  v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.


7)      Spolek  vede seznam členů.  Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také
         odpovídá za  řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného  
         odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden  
         elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech  
         evidovány, stanoví  svým vnitřním předpisem výkonný výbor.
            
čl. IV
Orgány spolku
 
1)      Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto
         stanov. 
 1. Orgány spolku jsou:
 
          a)      Valná hromada jako orgán nejvyšší,
          b)      výkonný výbor jako orgán výkonný,
          c)       předseda jako orgán statutární.
 
3)      Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je  
         upraven dále ve stanovách.
 
4)      Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
 
5)      Funkční období volených orgánů spolku podle těchto stanov je 5 let, nestanoví-li Valná hromada svým  
         rozhodnutím jinak. Funkční období výboru a předsedy spolku končí nejpozději dnem zvolení nového  
         příslušného orgánu. 

 
čl. V
Valná hromada
 
1)      Valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku, je nejvyšším orgánem spolku. Do její výlučné
          působnosti náleží:
 
           a)     změny stanov,
           b)     rozhodování o rozpuštění spolku nebo jeho sloučení s jinými spolky,
           c)     volba a odvolávání členů výkonného výboru,
           d)     volba členů revizní, mandátové a volební komise,
           e)     rozhodování o odvolání člena proti vyloučení ze spolku,
           f)     schvalování rozpočtu a schválení výsledku hospodaření,
           g)     schvalování zpráv o činnosti jiných orgánů spolku a profesionálního aparátu spolku,
           h)     změny rozhodnutí jiných orgánů spolku,
            i)     rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe valná hromada vyhradí,
 1. Valnou hromadu svolává předseda, nejméně však jednou ročně. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li  přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku.
         V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení valné hromady není přítomna nadpoloviční většina   
         všech členů spolku, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných členů.
         Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí  je potřeba souhlasu nadpoloviční    
         většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. 

 
 1. Valnou hromadu svolá předseda  také,  požádá-li o to písemně 1/5 členů spolku a to ve lhůtě do  jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 
   
 2. Termín a místo konání valné hromady musí být zveřejněno předsedou , a to prostřednictvím webových stránek fotbalového klubu, vývěsních skříněk nebo pozvánek, nejpozději čtrnáct (14) dní před termínem jejího konání. 

 
 1. Valná hromada schvaluje stanovy spolku nebo jejich změny a rozhoduje o zániku spolku. Pro přijetí
          těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny přítomných členů spolku. 
 
 1. Valnou hromadu řídí předseda nebo jiný člen výkonného výboru a z jednání se pořizuje zápis, který
musí  obsahovat:
 
           a)     datum,  místo a čas konání valné hromady,
           b)     přijatá usnesení,
           c)     výsledky hlasování,
           d)     námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
 
čl. VI
Výkonný výbor
 
1)      Výkonný výbor řídí spolek v období mezi zasedáními valné hromady a zejména:
 1. zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a
       opatření k jejich realizaci,
 1. organizuje a řídí činnost spolku,
 2. připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,
 3. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
 4. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
 5. rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
            g)    volí ze svého středu předsedu. 
            h)    navrhuje výši členských příspěvků a rozpočet spolku.


2)       Výkonný výbor  se skládá vždy z lichého počtu členů spolku, a to alespoň ze tří (3) a nejvýše ze sedmi
          (7) členů. Výkonný výbor tvoří předseda a další členové výkonného výboru. Odstoupí-li ze své funkce    
          nebo zemře některý člen výkonného výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v   
          průběhu   funkčního období, pak valná hromada provede na uvolněné místo na svém nejbližším  
          zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, včetně předsedy,
          končí společně  s funkčním obdobím zvoleného výkonného výboru.
                   
 1. Výkonný výbor se schází podle potřeby, minimálně však čtyřikrát ročně, přičemž zasedání může svolat předseda   nebo kterýkoliv z členů výkonného výboru. Výkonný výbor je schopen usnášení, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů, nejméně však dva jejich členové. Rozhoduje hlasováním, a to výslovnou většinou přítomných členů. 
   
 2. Jednání výkonného výboru  jsou pro ostatní  členy spolku neveřejná, nerozhodne-li předseda  jinak. Z každého  jednání  výkonného výboru musí být pořízen zápis. Zápis z jednání  výkonného výboru je k dispozici komukoli z členů spolku k nahlédnutí, a to na základě jeho požádání.
 
čl. VII
Předseda
 
 1. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje samostatně spolek ve všech záležitostech, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda zastupuje spolek v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 
 1. Předseda podepisuje za spolek tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis.
 
 1. V případě, kdy předseda z jakéhokoli důvodu nemůže spolek zastupovat a tyto důvody jsou přechodného rázu, zastupuje spolek v rozsahu jednání statutárního orgánu předsedou písemně pověřený jiný člen výkonného výboru.
 
čl. VIII
Majetek a hospodaření spolku
 
 1. Majetek spolku je určen k plnění jejího účelu či cíle a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a   cíli spolku směřují. 
 
2)      Majetek spolku tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména:
           a)     příspěvky členů,
           b)     příjmy z tělovýchovné a kulturní činnosti,
           c)     příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
           d)     příspěvky a dotace od sportovních svazů,
           e)     jiné příspěvky a dotace od jiných fyzických a právnických osob,
           f)     dary, dědictví, granty apod.,
           g)     majetek převedený do vlastnictví FK Český lev Těchlovice, z.s.


3)      Hospodaření spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření se řídí rozpočtem schvalovaným valnou hromadou vždy na kalendářní rok. 


4)      Podnikání spolku je možné v souladu s obecně závaznými předpisy v následujících oblastech:
           a)     pořádání sportovních či kulturních akcí, zábav apod.,
           b)     provozování sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti,
           c)     maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny – stánkový prodej,
           d)     výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.


5)      Majetek je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnictví, o jeho nabývání a pozbývání a o  
         všech dalších dispozicích s ním rozhoduje  výkonný výbor, nerozhodne-li valná hromada, že o
         konkrétním úkonu s majetkem spolku přísluší rozhodnutí valné hromadě.
 
6)      Zásady hospodaření stanoví svým rozhodnutím valná hromada.
 
čl. IX
Zánik spolku
 
1)      Spolek zaniká z těchto právních důvodů:
           a)     rozhodnutím valné hromady o rozpuštění spolku  nebo sloučením s jiným spolkem,
           b)     z jiných důvodů stanovených zákonem
 
 
čl. X
Přechodná a závěrečná ustanovení

 
 1. Valná hromada zmocňuje výkonný výbor provést ve své kompetenci administrativně formální úpravy stanov, které nesmějí měnit jejich věcný charakter. Na základě výzvy či rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu může výkonný výbor odstraňovat všechny vady stanov k dosažení jejich souladu s platnou právní úpravou a k dosažení zápisu do spolkového rejstříku.
 
 
1)      Toto znění Stanov bylo schváleno řádnou Valnou hromadou spolku dne 27. 2. 2016 a nahrazuje Stanovy
          zaregistrované dne 19.3.2013 pod č.j. VS/1-5938/91-R u MV ČR.


 
 
V TĚCHLOVICÍCH dne 27. 2. 2016
 
 
 
 
                                                                                                               Jiří Hýl v.r.
                                                                                                               Předseda 

 

!!! FK ČESKÝ LEV TĚCHLOVICE !!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one